ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินจอง หรือ เงินทำสัญญา ทุกกรณี